KONKURSY

REGULAMIN   KONKURSU

“BUDOWA  NA  MEDAL  POMORZA I KUJAW”

 

§ 1

   Cele Konkursu:

  1)  ukazywania i promowania dobrego budownictwa w regionie  kujawsko-    

       pomorskim,

  2) inspirowania twórczych postaw zespołów projektowych i wykonawczych w dziedzinie        

       budownictwa i architektury.

§ 2

1. Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

 

Kategoria I

1) Budownictwo mieszkaniowe:

a) jednorodzinne,

b) wielorodzinne,

c) osiedla

2) Budownictwo użyteczności publicznej:

a) szkolnictwo, służba zdrowia, kultura,

b) obiekty sportowe, rekreacyjne, turystyczne,

c) hotelowo-gastronomiczne.

d) handlowo-usługowe

e) obiekty administracyjno - biurowe

3)  Budownictwo przemysłowe.

4)  Budownictwo przemysłowe – ekologia

5)  Budownictwo inżynieryjne.

 

Kategoria II

  1.        Obiekty “modernizowane”.
  2.        Obiekty “modernizowane” objęte ochroną konserwatora zabytków.

 

2. Nagrody przyznaje Kapituła powołana przez organizatorów.

3. Kapituła jest uprawniona do przyznania nagrody w kategorii innej niż określona w ust.1 w przypadku  nowatorskiego zgłoszenia.

 

§ 3

1. Konkurs “Budowa na Medal Pomorza i Kujaw” dotyczy obiektów zakończonych  i oddanych do użytku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz obiektów wykonanych przez firmy budowlane z terenu woj. kujawsko-pomorskiego poza obszarem województwa w okresie od  01.07. do dnia 01.08. następnego roku.

2. Kapituła przeprowadza selekcję wniosków i przyporządkowuje je do odpowiedniej kategorii, nadaje nominacje do puli finałowej, a następnie dokonuje wyboru laureatów  w poszczególnych kategoriach.

3. Zgłoszony obiekt podlega wizytacji członków Kapituły lub oceny dokonuje na podstawie karty informacyjnej oraz materiałów fotograficznych.

4.  Laureaci w każdej kategorii wybierani są w głosowaniu jawnym, a tytuł “Budowa na Medal   Pomorza i Kujaw” w poszczególnych kategoriach uzyska ten obiekt, który otrzyma największą liczbę głosów. Każdemu członkowi Kapituły przysługuje jeden głos.

 

§ 4

1. Podstawowymi kryteriami wyłaniania kandydatów do tytułu “Budowa na Medal Pomorza  i Kujaw ”są:

a) użyteczność i nowoczesność rozwiązań architektoniczno-funkcjonalnych,

b) jakość wykonawstwa budowlanego,

c) walory estetyczne,

d) walory ekologiczne i ekonomiczne.

e) walory wkomponowania w otoczenie

 

2.  Laureaci Konkursu w kategoriach, wymienionych w § 2 otrzymują:

               a) statuetkę  “Budowa na Medal Pomorza i Kujaw”,

               b) pamiątkowe grawertony,

               c) prawo zamieszczania tablicy informacyjnej na nagrodzonym obiekcie  z                    napisem “Budowa na „Medal Pomorza i Kujaw”,

               d) prawo używania tytułu “Budowa na Medal Pomorza i Kujaw” 

                  w  swoich materiałach promocyjno-reklamowych.

                                      

§ 5

1. Zgłoszenia do konkursu “Budowa na Medal Pomorza i Kujaw” należy nadsyłać  do  dnia 01.10.2019 r.  na załączonym formularzu do:

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Organizacji Imprez C.O.I.

ul. Jana III Sobieskiego 1, 85-060 Bydgoszcz

lub  e-mail : biuro@ coi.com.pl

 

 

§ 6

1. Wnioski do Konkursu “Budowa na Medal Pomorza i Kujaw” mogą zgłaszać:

                   a) osoby prawne (instytucje),

                   b) osoby fizyczne

2. Do wniosku należy dołączyć płytę CD ze zdjęciami (3-4 zdjęć) zgłoszonego obiektu, które zostaną zamieszczone w okolicznościowym  folderze oraz wykorzystane do prezentacji multimedialnej   podczas rozstrzygnięcia konkursu.

 

Materiały dodatkowe, należy przesłać na adres: Biura Konkursowego

Kujawsko-Pomorskie Centrum Organizacji Imprez C.O.I.

ul. Jana III Sobieskiego 1, 85-060 Bydgoszcz

 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przekazane materiały przez  zgłaszających  do publikacji na łamach folderu. Za ewentualne naruszenie praw autorskich odpowiada  zgłaszający i z tego tytułu ponosi pełną odpowiedzialność.

 

§ 7

1. Organizatorami Konkursu “Budowa na Medal Pomorza i Kujaw” są:

a) Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa, 85-079 Bydgoszcz, ul. Kościuszki 27             

    www.pkib.pl

b) Kujawsko-Pomorskie Centrum Organizacji Imprez C.O.I., ul. Jana III Sobieskiego 1,

     85-060 Bydgoszcz, www.coi.com.pl

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali “Dnia Budowlanych”

 

§ 8

Kapituła zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody w kategoriach określonych  § 2 lub innego podziału nagród.

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

„WNĘTRZE ROKU POMORZA I KUJAW”

 

§ 1

Cele Konkursu:

1) promocję pomieszczeń, których wystrój, aranżacja, wyposażenie, wykończenie wnętrz są szczególnie interesujące pod względem: estetyki, funkcjonalności, nowoczesnych rozwiązań technologicznych  i   zastosowanych materiałów;

2) wywołanie dążenia w środowisku właścicieli i użytkowników lokali do stałego podnoszenia walorów  wnętrz.

 

§ 2

1)   Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

Kategoria I

  1. Wnętrza w nowych obiektach budowlanych:

a) wnętrza usługowo-handlowe,

b) wnętrza hotelowo-gastronomiczne,

c) wnętrza biurowe i użyteczności publicznej.

Kategoria II

  1. Wnętrza w obiektach “modernizowanych”.
  2. Wnętrza w obiektach “modernizowanych” objętych ochroną konserwatora zabytków.

      2)   Nagrody przyznaje Kapituła powołana przez organizatorów.

 

§ 3

1. Konkurs “Wnętrze Roku Pomorza i Kujaw” dotyczy lokali i obiektów zakończonych i użytkowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz lokali wykonanych przez firmy budowlane z terenu woj. kujawsko-pomorskiego poza obszarem województwa i oddanych do użytku w terminie  od 01.08. do dnia 01.08. następnego roku.

2. Kapituła przeprowadza selekcję wniosków i przyporządkowuje je do odpowiedniej kategorii, nadaje nominacje do puli finałowej, a następnie dokonuje wyboru laureatów w poszczególnych kategoriach.

3. Laureaci w każdej kategorii wybierani są w głosowaniu jawnym, a tytuł “Wnętrze Roku Pomorza i Kujaw” w poszczególnych kategoriach uzyska ten obiekt, który otrzyma największą liczbę głosów. Każdemu członkowi Kapituły przysługuje jeden głos.

 

§ 4

1. Podstawowymi kryteriami wyłaniania kandydatów do tytułu “Wnętrze Roku Pomorza   i Kujaw” są:

1.użyteczność i nowoczesność rozwiązań architektoniczno -     

   funkcjonalnych,

2. jakość wykonawstwa budowlanego,

3.  walory estetyczne,

4.  walory ekologiczne i ekonomiczne.

 

2. Laureaci Konkursu w kategoriach wymienionych w § 2 otrzymują:

                                1. statuetkę  “Wnętrze Roku Pomorza i Kujaw”,

                                2. pamiątkowy grawerton,

                                3. prawo zamieszczania tablicy informacyjnej na nagrodzonym             

                                   obiekcie z napisem “Wnętrze Roku Pomorza i Kujaw”,

                               4. prawo używania tytułu “Wnętrze Roku Pomorza i  Kujaw” w  swoich                                   materiałach promocyjno-reklamowych

§ 5

1. Zgłoszenia do konkursu “Wnętrze Roku Pomorza i Kujaw”

    na formularzu załączonym do niniejszego regulaminu należy nadsyłać

    do  dnia 01.10.2019 r.  (decyduje data stempla pocztowego) na  adres:

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Organizacji Imprez C.O.I.

ul. Jana III Sobieskiego 1, 85-060 Bydgoszcz

tel. (52) 347- 87- 45 do 47, fax. (52) 347- 87- 67 lub e-mail biuro@coi.com.pl

 

§ 6

1. Wnioski do Konkursu “Wnętrze Roku Pomorza i Kujaw” mogą zgłaszać:

                        a) osoby prawne (instytucje),

                        b) osoby indywidualne.

2.  Dodatkowe materiały dotyczące zgłoszenia  płytę CD ze zdjęciami (5-10 zdjęć) zgłoszonego       obiektu, które zostaną zamieszczone w okolicznościowym  folderze oraz wykorzystane do 

    prezentacji multimedialnej   podczas rozstrzygnięcia konkursu. Materiały dodatkowe, należy przesłać na adres: Biura Konkursowego

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Organizacji Imprez C.O.I.

ul. Jana III Sobieskiego 1, 85-060 Bydgoszcz

 

3.  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przekazane materiały przez  zgłaszającego  do publikacji na łamach folderu. Za ewentualne naruszenie praw autorskich odpowiada   zgłaszający i z tego tytułu ponosi pełną odpowiedzialność.

 

§ 7

1. Organizatorami Konkursu “Wnętrze Roku Pomorza i Kujaw” są:

a)  Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa

85-079 Bydgoszcz, ul. Kościuszki 27

                     www..pkib.pl                                      

                         b) Kujawsko-Pomorskie Centrum Organizacji Imprez C.O.I.

                      ul. Jana III Sobieskiego 1, 85-060,  www.coi.com.pl

 

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali “Dnia Budowlanych”

 

§ 8

Kapituła zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody w kategoriach  określonych § 2 lub innego podziału nagród.