UCHWAŁY

UCHWAŁA

Rady Pomorsko – Kujawskiej Izby Budownictwa z dnia 29.05.1998.
dot. zmiany wysokości składki członkowskiej P-KIB

 

                        Z dniem 01.07.1998r. zmienia się zasady i wymiar miesięcznych składek i opłat członkowskich   w sposób następujący:

 

  1. Składka członkowska w wysokości 50,00 zł/ m-c.

      Płatna kwartalnie z góry w kwocie 150,00 zł do dnia 1-go każdego miesiąca       rozpoczynającego kwartał na podstawie noty księgowej wystawionej przez  Izbę.

 

  1. Obligatoryjna opłata członkowska za pakiet usług P-KIB świadczonych na rzecz członków P-KIB w wysokości 200,00 zł/ m-c.(netto)

      Płatna kwartalnie z góry w kwocie  600,00 zł (netto) do dnia 15-go każdego miesiąca      rozpoczynającego kwartał na podstawie faktury VAT wystawionej przez  Izbę.

 

      W zakres pakietu usług wchodzą:

      - promowanie zbiorowe i indywidualne członków P-KIB,

      - utrzymywanie gotowości obsługi doradztwa prawnego,

      - utrzymywanie gotowości do rozstrzygana sporów sądu polubownego,

      - utrzymywanie gotowości do pomocy członkom w dotarciu do potencjalnych                               zleceniodawców, władz miejskich, wojewódzkich i rządowych,

      - utrzymywanie gotowości do świadczenia pomocy w rozwiązywaniu                                           problemów zgłaszanych przez członków P-KIB,

      - przygotowywanie i składanie wniosków na odznaczenia państwowe i  resortowe,

      - korespondencja z członkami P-KIB, w tym informacje o :

  • bieżącej działalności P-KIB
  • pracach i postanowieniach Rady P-KIB
  • zgłaszanych do P-KIB ofertach na realizację usług lub robót  budowlanych

 

  1. Usługi dodatkowe prowadzone w ramach działalności gospodarczej P-KIB, np. wydawnictwo biuletynu, miesięcznika, reklamy stacjonarnej lub w mediach, organizowanie szkoleń, prezentacji, narad, zgromadzeń, imprez okolicznościowych, sponsoringu itp. zlecane przez członków P-KIB lub z inicjatywy Zarządu lub Rady podlegają dodatkowym indywidualnym opłatom przez członka/ów/ Izby.