29 wersja projektu nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych przyjęta przez Radę Ministrów

29 wersja projektu nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych przyjęta przez Radę Ministrów

 

Szanowni Państwo, Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się 29 wersja projektu nowelizacji. Do projektu noweli ustawy wprowadzono rozwiązania niezbędne ze względu na konieczność wdrożenia dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE.

 

Przewidziano uproszczenie i uelastycznienie procedur w zamówieniach publicznych, korzystne dla zamawiających i wykonawców, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców. Zostanie to zrealizowane przez:

 • - lepsze wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami w celu uzyskania usługi najlepiej odpowiadającej potrzebom zamawiającego;
 • - zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się
 • - o udzielenie zamówienia (przedstawianie przez wykonawców oświadczenia
 • - o spełnianiu warunków w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia; obowiązek złożenia – co do zasady – wszystkich dokumentów przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą);
 • - zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych (przewidziano posługiwanie się systemem e-Certis, który zawiera opis dokumentów i zaświadczeń wymaganych w przetargu organizowanym w państwach Unii Europejskiej i EOG; powinno to ułatwić przygotowywanie i składanie ofert wykonawcom zagranicznym i polskim).

W znowelizowanych przepisach położono nacisk na promowanie i realne wykorzystywanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych, takich jak: ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności. Zaproponowane przepisy obejmują w szczególności:

 • - wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, ale uwzględniającej nie tylko cenę, ale również inne aspekty; wprowadzenie możliwości ograniczenia stosowania kryterium najniższej ceny;
 • - użycie przyjaznych dla środowiska sposobów produkcji;
 • - ustanowienie nowego instrumentu - partnerstwa innowacyjnego, wykorzystywanego do nabywania produktów i usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku;
 • - promowanie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i promowanie zatrudnienia osób defaworyzowanych przez wprowadzenie szerokiej klauzuli społecznej dotyczącej np. niepełnosprawnych.

Szersze wykorzystywanie kryteriów pozacenowych w zamówieniach publicznych będzie sprzyjać stabilności ekonomicznej firm. Rozszerzenie stosowania umów o pracę pozwoli większej liczbie osób otrzymywać co najmniej minimalne wynagrodzenie oraz zapewni objęcie ich systemem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Z kolei wprowadzenie procedury partnerstwa innowacyjnego w połączeniu z kryteriów pozacenowych ułatwi stosowanie rozwiązań innowacyjnych. Celem partnerstwa innowacyjnego będzie opracowanie innowacyjnego produktu, usługi lub robót budowlanych, a następnie udzielenie zamówienia na ich dostawę. Chodzi także o możliwość zakupu innowacyjnego produktu, usługi czy roboty budowlanej bez konieczności prowadzenia odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia.
Przyjęte rozwiązania mają zapewnić lepszy dostęp do rynku małym i średnim przedsiębiorcom. Ma to być osiągnięte przez:

 • - łatwiejsze udzielanie zamówień w częściach, o które łatwiej będzie się ubiegać MŚP,
 • - wprowadzenie pułapu górnych warunków udziału w postępowaniu przetargowym (średni roczny obrót – maksymalnie dwukrotność szacunkowej wartości zamówienia).

Wprowadzono bardziej elastyczne rozwiązania dotyczące modyfikacji umów o zamówienia publiczne.
Zaproponowano uproszczenie procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług, np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych przez:

 • - podwyższenie progu kwotowego, od którego istnieje obowiązek stosowania pełnego reżimu udzielania zamówień publicznych,
 • - możliwość zastosowania kryteriów jakościowych, takich jak: dostępność, ciągłość i trwałość oferowanych kluczowych usług,
 • - możliwość określenia przez zamawiającego niektórych elementów procedury udzielenia zamówienia, co zwiększy jej elastyczność.

W nowych przepisach założono większe wykorzystanie zamówień publicznych w działaniach na rzecz integracji społecznej osób defaworyzwoanych. Przewidziano wprowadzenie klauzul społecznych i zastrzeganie przez zamawiającego zamówień dla zakładów pracy chronionej i wykonawców, których celem działania jest integracja społeczna oraz promowanie zakładów pracy chronionej i wykonawców zatrudniających niepełnosprawnych i defaworyzowanych na rynku pracy, czyli np. osoby po 50 roku życia. Rozwiązanie to może przyczynić się do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego.
Uwzględniono zagadnienia związane z przestrzeganiem prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Przewidziano także zapewnienie realnego udziału podmiotów trzecich w wykonaniu zamówienia, na których zasoby powołuje się wykonawca.
Przewidziano zwiększenie pewności prawnej w zakresie dopuszczalnej zmiany umowy, co powinno umożliwić większą elastyczność i szybkie dostosowanie się do zmieniających się okoliczności faktycznych i prawnych związanych z realizacją zamówień publicznych.
W projekcie ustawy wprowadzono przepisy zwiększające ochronę prawną w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych poniżej progów unijnych przez umożliwienie wnoszenia odwołań na czynności zamawiającego, dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i wyboru najkorzystniejszej oferty.
Przewidziano elektronizację procesu udzielania zamówień publicznych, która ma być powszechna od kwietnia 2018 r. Polega ona na wprowadzeniu obowiązkowej komunikacji elektronicznej między wykonawcą a zamawiającym. Ma dotyczyć najważniejszych dokumentów w postępowaniu. Ustawodawca przewidział jednak sytuacje, kiedy zamawiający będzie mógł odstąpić od wymogu użycia elektronicznych środków komunikacji przy składaniu ofert.
Elektronizacja procesu zamówień przez zwiększenie i poszerzenie dostępności zamówień dla wykonawców przyczyni się do zwiększenia konkurencji i będzie sprzyjać innowacyjności.
Znowelizowane przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części regulacji, dla których wyznaczono inne terminy wejścia w życie.

 

źródło:  https://www.premier.gov.pl/